تاریخچه

فرایند تأسیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی در سال ۱۳۷۱ با ارسال نامه و هماهنگی ‏های مربوطه با وزارت محترم فرهنگ و آموزش عالی و حوزه علمیه آغاز شد. در نهایت در تیرماه ۱۳۷۳ موافقت اصولی با تأسیس دانشکده از سوی شورای گسترش آموزش عالی ابلاغ گردید (جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۷۳).
رویدادهای مهم مرتبط با وضعیت تأسیس و پذیرش دانشجو در دانشکده، به شرح زیر به تفکیک زمانی ارائه می‏ گردد.

سال ۱۳۷۵ – ۱۳۸۰

موافقت وزیر فرهنگ و آموزش عالی در خصوص یک بار پذیرش دانشجو توسط دانشکده موافقت آموزش عالی در خصوص پذیرش دانشجو در هر گرایش ۲۵ نفر نامه به وزیر فر هنگ و آموزش عالی در خصوص رسمیت یافتن دوره های آموزشی و اعطای مدرک تحصیلی به استحضار ریاست جمهوری رسید و ایشان موافقت خود را اعلام نمودند.
موافقت آموزش عالی در خصوص تمدید پذیرش دانشجو.

سال ۱۳۸۰ – ۱۳۹۰

معرفی ۳ نفر از هیئت علمی دانشکده به وزیر علوم.

تعیین هیئت امنا و رئیس موسسه.

تمدید پذیرش دانشجو.

سال ۱۳۹۰ -۱۳۹۴

موافقت با آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد دانشکده جهت پذیرش دانشجو در رشته های تفسیر و علوم قرآنی و شیعه شناسی با گرایش تاریخ

موافقت شورای گسترش آموزش عالی در خصوص پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده در رشته های الهیات و معارف اسلامی فلسفه و کلام اسلامی، علوم قرآنی و حدیث و شیعه شناسی گرایش کلام.