دکتر سید احمد فاضلی

دکتر احمد فاضلی

پست سازمانی: رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی