%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%a8%db%8c%d8%b1%db%8c1

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

پست سازمانی: رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی

سوابق تحصيلي

 

کارشناسي: حقوق- سال 1371- دانشگاه تهران
کارشناسي ارشد: حقوق- خصوصي- سال 1374- دانشگاه شهيد بهشتي
دکتراي تخصصي: حقوق- خصوصي- سال 1381- دانشگاه تربيت مدرس
عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد : مجهول بودن مورد معامله.

عنوان پايان نامه دکتري : مباني مسئوليت مدني قراردادي.

 

سوابق کاري

 

عضو شوراي علمي گروه حقوقي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه – معاون گروه حقوق خصوصي در دانشگاه قم- مدير گروه فقه قضائي جامعه المصطفي العالميه و ….

 

 

سوابق تدريس

 

دروس کارشناسي: متون حقوقي- متون فقه – دروس حقوق مدني 1 تا 8 – حقوق بين الملل خصوصي.
دروس کارشناسي ارشد يا دکتراي حرفه اي : مسئوليت مدني – متون فقه ، مدني – متون حقوق.

دروس دکتري : حقوق مسئوليت مدني- متون فقه استدلالي.

 

کتاب هاي تأليف شده

 

1) الکل و فرآورده هاي آن در فقه اسلامي.

2) مجهول بودن مورد معامله.

3) مباني مسئوليت مدني قراردادي.

4) حقوق قراردادها در فقه اماميه ( جلد 1و2 ).

 

مقالات فارسي چاپ شده در مجلات

 

 1. وحدتي شبيري سيد حسن، افضلي مهر مرضيه، “الويت قوانين حمايتي نظام هاي حقوقي کامن لا و رومي ژرمني نسبت به اصل آزادي طرفين در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد”نامه مفيد.
 2. تفرشي محمد عيسي، وحدتي شبيري سيد حسن، “ماهيت حقوقي احکام و آثار قرارداد،اجاره به شرط تمليک”دانشور، شماره 36، 1380.
 3. وحدتي شبيري سيد حسن، “وضعيت حقوقي مهريه هاي سنگين در نکاح دائم”فقه و اصول(مطالعات اسلامي سابق)، سال 40، شماره 81، صفحه189-204، 1387.
 4. وحدتي شبيري سيد حسن، “مباني مسئوليت مدني يا ضمان ناشي از تخلف از اجراي تعهد.”فقه و اصول(مطالعات اسلامي سابق)، شماره 1/82، 1388.
 5. وحدتي شبيري سيد حسن، “تحولات مقررات طلاق در ايران و تاثير آن بر نرخ طلاق”مباحث بانوان شيعه، شماره 26، 1390.
 6. وحدتي شبيري سيد حسن، “تحولات مقررات طلاق در ايران و تاثير آن بر نرخ طلاق”مباحث بانوان شيعه، شماره 26، 1390.
 7. وحدتي شبيري سيد حسن، “مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر ديه”فقه و اصول(مطالعات اسلامي سابق)، شماره 87/1، صفحه247-268، 1390.
 8. وحدتي شبيري سيد حسن، “آسيب شناسي رشته حقوق در ايران”راهبرد فرهنگ، شماره 19، 1391.

 

مقالات فارسي چاپ شده در همايش ها

 

 1. وحدتي شبيري سيد حسن، “معامله اضراري از ديدگاه فقيهان نراقي”کنگره تخصصي فاضلين نراقي (حقوق)، 1385.
 2. وحدتي شبيري سيد حسن، “تعامل قانون و فقه در جمهوري اسلامي ايران”اولين کنفرانس بين المللي فقه و قانون، 1390.

 

جوايزعلمي (دستاوردها و افتخارات)

 

 1. کتاب سال جمهوري اسلامي در سال 90
 2. کتاب برترسال حوزه در دوره هاي مختلف و …

 

مقالات و پژوهش ها

تعداد مقالات منتشر شده در نشريات يا کنفرانسهاي داخلي : 2 مقاله.        

تعداد مقالات منتشر شده در نشريات يا کنفرانسهاي خارجي : 2 مقاله.

تعداد راهنمائي پايان نامه در دوره کارشناسي ارشد : 90 راهنمايي             

تعداد راهنمائي پايان نامه در دوره دکتري : 2 پايان نامه.