پست سازمانی: مدیر فناوری اطلاعات دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی

اهداف مركز انفورماتيك دانشکده

یكپارچه سازي اطلاعاتي دانشکده و ارائه هويت واحد از دانشکده در محيط سايبر
ايجاد مركز داده يكپارچه دانشکده
ارائه سرويسهاي فناوري اطلاعات به كاربران دانشکده از طريق استقرار سامانه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مورد نياز
ارائه استراتژي فناوري اطلاعات براي دانشکده
ارائه استانداردهاي حوزهIT

شرح وظایف

نظارت بر امور مرتبط بر فناوري اطلاعات
پيشنهاد و نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي مرتبط با IT
نظارت بر شبكه LAN و WAN و wireless  دانشکده و قراردادهاي مرتبط با پهناي باند اينترنت دانشکده و انتخاب Provider مناسب
مديريت كارگاه هاي و سايت هاي رايانه دانشجويي
نظارت بر خريد تجهيزات شبكه اي و كامپيوتري دانشکده
مديريت و نظارت بر اتوماسيون ها آموزشي ، دانشجويي، پژوهشي و اداري دانشکده
نظارت بر تهيه و طراحي سيستم هاي نرم افزاري مورد نياز جهت تشكيل بانك اطلاعات آموزشي، پژوهشي، اداري، پرسنلي و مالي دانشکده
مديريت و نظارت بر وب سايت دانشکده و تمامي مراكزي كه داراي وب سايت هستند
پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري تمامي سيستم هاي موجود در دانشکده
مطالعه و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه زيرساخت شبكه