پست سازمانی: معاون آموزشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی

 

وظایف

نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي در دانشکده
تهيه دستورالعملهاي مختلف با همكاري شوراي آموزشي درخصوص حسن اجراي مقررات
نظارت بر عملكرد آموزشي دانشكده
بررسي و پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو به دانشکده
برنامه ريزي امور آموزشي
اظهار نظر در مورد جذب اعضايهيئت علمي جديد
رياست شوراي آموزشي و شوراي تحصيلات تكميلي
اظهار نظر و پيشنهاد در زمينه تغيير يا توسعه برنامه ريزي درسي و نيز رشته هاي جديدالتاسيس