تلفن های جدید دانشکده   6 الی 32925104025

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
جناب آقای سمیعیان کارشناس مسئول آموزش 111
سرکار خانم امینی کارشناس خدمات آموزش 112
سرکار خانم آقا محمدی کارشناس ثبت نام و امور دانش آموختگان 114
سرکار خانم خاکپور کارشناس امور اساتید 113