تلفن های جدید دانشکده   6 الی 32925104025

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
جناب آقای سمیعیان کارشناس مسئول آموزش 21
سرکار خانم محقق راد کارشناس خدمات آموزش 22
سرکار خانم آقا محمدی کارشناس ثبت نام و امور دانش آموختگان 30
سرکار خانم خاکپور کارشناس امور اساتید 23