نام و نام خانوادگی سمت تلفن
جناب آقای سمیعیان کارشناس مسئول آموزش 025-32112562
سرکار خانم محقق راد کارشناس خدمات آموزش 025-32112524
سرکار خانم آقا محمدی کارشناس ثبت نام و امور دانش آموختگان 025-32112523
سرکار خانم خاکپور کارشناس امور اساتید 025-32112523