پست سازمانی: معاون اداری و مالی دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی

شرح وظایف معاونت اداری و مالی دانشکده

 همكاري با رئيس دانشکده در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي دانشکده
 رسيدگي به هدف­هاي اجرايي دانشکده و چگونگي گردش كارها و روش­هاي انجام كار در تمام سطوح دانشکده
 ايجاد هماهنگي بين فعاليت­هاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود
 نظارت برحسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامي و مالي و معاملاتي
ارايه گزارش­هاي توجيهي لازم به رئيس دانشکده در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت­نظر
 اتخاذ تصميم در مورد برنامه كاري واحدهاي تابعه
 شركت در شوراها، كيسيون­ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسايل مختلف مالي و اداري در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشکده
 مطالعه و بررسي مستمر در سازماندهي و وظايف واحدهاي تابعه دانشگاه و تأمين نيروي انساني مورد نياز دانشکده
 تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف
نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه و اعتبارات جاري و عمراني ساليانه دانشگاه و چگونگي مصرف آن