پست سازمانی: معاون پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی هدی

اهداف اصلي دفتر معاونت پژوهش و فناوري ملاحظه، ارزيابي و تصميم گيري در خصوص كليه فعاليتهاي پزوهشي درون دانشکده و خارج از آن و همچنين امور ملي و بين الملل مربوطه مي باشد. اين دفتر مديريت كليه امكانات وابسته دانشکده را بر عهده دارد. اهداف و وظايف اوليه معاونت پژوهشي دانشکده را مي توان به شرح زير برشمرد:


اهداف:
تهيه و تدوين برنامه هاي دقيق پژوهشي ( منظور هر نوع فعاليت فكري و علمي خلاق و منظم و با روش علمي كه منجر به كشف حقايق ، گسترش مرزهاي دانش شناخت موضوعات طبيعي ، اجتماعي ، فرهنگي و حل مسائل آنها گردد) و كمك فكري به امور اجرائي د رفراهم آوردن امكانات پژوهشي .


وظایف
انجام بررسيهاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي
انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشکده
انجام بررسيهاي لازم و ارئه طرحهاي اصلاحي در زمينه فعاليتهاي پژوهشي
ايجاد و برقراري تماس با دانشگاهاي داخلي و خارجي به منظور جذب همكاري آنان در زمينه هاي مختلف پژوهشي
توزيع و تخصيص بورسهايي كه به اعضاء هيات آموزشي و پژوهشي تعلق مي گيرد
اداره امور كتابخانه مركزي و اعمال نظارت بر نحوه اداره ساير كتابخانه هاي دانشکده و تآمين خدمات لازم در اين زمينه
اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه