معاونت پژوهشی دانشکده هدی برگزار می کند ؛

“جلسه دفاعیه پایان نامه”

خانم ربابه محمد بیگی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته“شیعه شناسی

با موضوع :”بررسی رویکرد های دوگانه موافق و مخالف به تقریب بین مذاهب و نقش انقلاب اسلامی در آن “برگزار می گردد.

زمان :شنبه 7 اسفند ماه 95 ساعت 12:30

مکان :سالن اجتماعات دانشکده هدی

معاونت پژوهشی دانشکده هدی برگزار می کند ؛

“جلسه دفاعیه پایان نامه “

خانم “زهرا فرزانگان” دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته ی “شیعه شناسی

با موضوع :”جایگاه عدالت اجتماعی در حکومت مهدوی و راهکارهای تحقق آن” برگزار می گردد .

زمان :دوشنبه 27 دی ماه 95 ساعت 12.30-11

مکان : اتاق ریاست دانشکده هدی