طریقه نوشتن ارجاعات برون متنی و فهرست منابع

جهت دریافت فایل طریقه نوشتن ارجاعات برون متنی و فهرست منابع روی لینک زیر کلیک نمائید.

فایل قالب پایان نامه

جهت دریافت فایل فایل قالب پایان نامه روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم طرح تفصیلی اصلاح شده کارشناسی ارشد

جهت دریافت فایل فرم طرح تفصیلی اصلاح شده کارشناسی ارشد روی لینک زیر کلیک نمائید.

توضیحات طرح تفضیلی جدید

جهت دریافت فایل توضیحات طرح تفصیلی جدید روی لینک زیر کلیک نمائید.

شیوه نامه آماده سازی پایان نامه

جهت دریافت فایل شیوه نامه آماده سازی پایان نامه  روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم اعلام آمادگی به دفاع

جهت دریافت فایل فرم اعلام آمادگی به دفاع روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم انتخاب استاد راهنما

جهت دریافت فایل فرم انتخاب استاد راهنما روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم تحویل نسخه های پایان نامه قبل از دفاع

جهت دریافت فایل فرم تحویل نسخه های پایان نامه قبل از دفاع روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم تحویل نسخه های پایان نامه بعد از دفاع

جهت دریافت فایل فرم تحویل نسخه های پایان نامه بعد از دفاع روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم تغییر عنوان پایان نامه

جهت دریافت فایل فرم تغییر عنوان پایان نامه روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم تمدید پایان نامه

جهت دریافت فایل فرم تمدید پایان نامه روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم گزارش سه ماهه

جهت دریافت فایل فرم گزارش سه ماهه روی لینک زیر کلیک نمائید.

کاربرگ پیشنهاد موضوع

جهت دریافت فایل کاربرگ پیشنهاد موضوع روی لینک زیر کلیک نمائید.