طریقه نوشتن ارجاعات برون متنی و فهرست منابع

جهت دریافت فایل طریقه نوشتن ارجاعات برون متنی و فهرست منابع روی لینک زیر کلیک نمائید.

فایل قالب پایان نامه

جهت دریافت فایل فایل قالب پایان نامه روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم طرح تفصیلی اصلاح شده کارشناسی ارشد

جهت دریافت فایل فرم طرح تفصیلی اصلاح شده کارشناسی ارشد روی لینک زیر کلیک نمائید.

توضیحات طرح تفضیلی جدید

جهت دریافت فایل توضیحات طرح تفصیلی جدید روی لینک زیر کلیک نمائید.

شیوه نامه آماده سازی پایان نامه

جهت دریافت فایل شیوه نامه آماده سازی پایان نامه  روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم ارزشیابی پایان نامه دفاع

جهت دریافت فایل فرم ارزشیابی پایان نامه دفاع روی لینک زیر کلیک نمائید.

فرم جلسه دفاع

جهت دریافت ففرم جلسه دفاع  روی لینک زیر کلیک نمائید.

تاییدیه اصلاحات پایان نامه

جهت دریافت فایل تاییدیه اصلاحات پایان نامه روی لینک زیر کلیک نمائید.