برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

جلسات دفاع

برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

برنامه زمان بندی جلسات دفاع از پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده هدی به شرح مندرج در تصاویر زیر می باشد. 

عزیزان علاقه مند می توانند با مطالعه موضوعات و زمان و برگزاری جلسات جهت شرکت و بهره برداری از مطالب علمی برنامه ریزی نمایند. 

شرکت برای عموم دانشجویان آزاد است. 


برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری
برنامه جلسات دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
گزارش‌های تصویری