گزارش تصویری

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

گزارش تصویری

 

✅گزارش تصویری از  نشست علمی پژوهشی گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، امروز شنبه ۲۱ آذر ماه سالن جلسات